Materská škola 29. augusta B.Bystrica

oznamy

                              

 Vitajte na našej  stránke


Kontakt:  048 4141172

email:  ms29augusta@zoznam.sk

 Kontakt na  p,. riaditeľku MŠ 0915 835821

...................................................................................................................................................

Mesto BanskáBystrica 

Číslo : Pr.V-1467/2021 

V Banskej Bystrici 11.01.2021 

ROZHODNUTIE 

Mesto Banská Bystrica ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení podľa § 6 ods. 2 písm. b), c), e) a ods. 3 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov, v spojení so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu číslo: 2021/9418:2-A1810 zo dňa 8. januára 2021, s účinnosťou od 11. januára 2021 rozhodlo o mimoriadnom prerušení školského vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení okrem: 

a) materských škôl pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre 

a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti, ak tak prevádzkové podmienky umožňujú, 

b) školských klubov detí pre deti konných zástupcov pracujúcich v kritickej 

infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti, ak tak prevádzkové podmienky umožňujú, 

c) zariadení školského stravovania pre deti 

.: 

materských škôl podľa písmena a), školských klubov detí podľa písmena b). 

Dňom nadobudnutia účinnosti tohto ROZHODNUTIA zrušuje sa zároveň rozhodnutie číslo: PrV-968/2021 zo 07.01.2021. 

Odôvodnenie: 

Mesto Banská Bystrica ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení podľa § 6 ods. 2 písm. b), c), e) a ods. 3 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov, v spojení so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na základe odkazovaného 

Mesto Banská Bystrica, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica, www.banskabystrica.sk 

1/

rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu číslo: 2021/9418:2-A1810 zo dňa 8. januára 2021, s účinnosťou odo dňa 11. januára 2021 rozhodlo reflektujúc na aktuálny nepriaznivý vývoj epidemiologickej situácie, avšak rešpektujúc požiadavky zákonných zástupcov detí pracujúcich v kritickej infraštruktúre a zákonných zástupcov detí, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti, tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia

Týmto rozhodnutím

 

 

Pri príležitosti 55.výročia MŠ

sme si vynovili aj našu jedáleň :)

 

 

 

................................................................................................................

 

Čo sme získali pre Vaše deti

 

V rámci  modernizácie   edukácie  pomocou IKT a DT v našej MŠ, sme v tomto škol.roku 2013/14 získali  štyri interaktívne tabule, každú v hodnote 3000 Eur. Dve interaktívne tabule sme dostali ako sponzorský dar, ostatné dve sme zakúpili z financií OZ Včelička pri našej MŠ a z financií MŠ. Dve triedy sme doplnili o novú PC techniku a softvérové edukačné programy. 

 

  Nové telocvičné náčinie a náradie


V škol. roku 2012/2013 sme vypracovali projekt na revitalizáciu telocvičného náradia a náčnia, podporovaný MŠSR. Pre našu MŠ sme takto získali  3300 Eur.


Projekt vypacovala pani učiteľka Renka Dáliková, konzultovala s pani riaditeľkou PaedrDr. Evkou Šávoltovou.